Как да свържеш таланта с комуникацията?

ноември 12, 2021

Да управляваш и подбираш хора е въпрос на силен усет към таланта. Творческата енергия може да е скрита зад тонове старание в името на определени правила. Затова, когато говориш с човека, е важно да умееш да извлечеш на показ неговата професионална изразеност отвъд бизнес етикета. Можеш да създадеш общ корпоративен език, който да е полезен и за фирмените цели, и за открояване на индивидуалните способности. 

Организациите трябва да обмислят интегрирането на комуникациите в стратегиите си за управление на таланти. Връзката между работната сила и силните комуникационни умения и ефективността е ясна и безспорна. По-доброто общуване поддържа бизнеса и му дава тласък напред. 

Мултинационалните организации се сблъскват с редица проблеми, свързани с изискванията за комуникация, с културните различия и нагласи. Затова, когато обвързваш управлението на таланти с общуването, имай предвид следните опорни точки: 

# Направи проверка на реалността. Оцени нивото на комуникационни умения в организацията и идентифицирай слабостите и силните страни. От значение е да не се правят предположения, а да се изведат последователни оценки. Има компании, които приемат, че езиковите умения са много по-добри, отколкото са в действителност. Затова можеш да разчиташ на унифицирани тестове, обикновено има голяма разлика между прогнозираното ниво на владеене и действителното ниво на комуникационни умения.

# Приемай. Възможно е както да се разрушат комуникационните връзки, така и да се интегрира глобално, рационализирано решение. В същото време можеш да персонализираш подхода си на местно ниво, за да постигнеш краткосрочни и дългосрочни бизнес цели.

# Анализизрай пропуските. Увери се, че идентифицираш празните места между действителните и необходимите умения в цялата организация. Определи възможности за кариера, които биха могли да бъдат реализирани чрез набиране на хора от цял свят.

# Допускай развитие. Необходимо е да има комуникационна стратегия, която да запълни пропуските в уменията. За мениджмънта в компанията трябва да е достъпно търсенето на информация за всички служебни профили. Това е полезно с оглед напасването на професионален ангажимент, който да отговаря на конкретните индивидуални характеристики на човека. Използвай по-глобално виждане, за да осигуриш уменията там, където имат нужда от тях. 

Комуникацията трябва да бъде насочена към улесняване управлението на хората. Диалозите трябва да са в съответствие със съществуващите нужди и да извлекат най-доброто от работните екипи.

Целта в създаването на трайна връзка между извличането на таланта и комуникацията е максималното възползване от уменията на всеки човек. Постигането на този синхрон е от ключово значение за стратегическия план на компанията и за довеждането на работата до взаимно съответствие. 

Помисли за следните възможности:

  • Всеки член на екипа да може да избира по един проект лично: от каталог на проектите всеки да може да се включва на доброволна основа и да допринася с експертизата си, например до 4 часа седмично
  • Нека колегите имат възможност да обясняват едни на други, това винаги носи предимствата едновременно комуникацията да е автентична и на “реалния” човешки език, както и да проверим дали съобщението е възприето така, както сме го планирали
  • Създай условия колегите да споделят знания и умения, нека всеки има възможност да се изяви като обучител или ментор.

Чети още:

4 типа роли за ефективен екип

10 мелодии, които ще те мотивират да работиш