Политика за защита на личните данни

Информация за нас

Онлайн платформата brand-network.me е собственост на и се администрира от „Би Фриймплои“ ЕООД, ЕИК: 205396947, гр. София, 1309, жк Св.Троица, ул. Зайчар, бл.335, официален уебсайт www.brand-network.me.

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за “Би Фриймплои” ЕООД. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни мерки за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в “Би Фриймплои” ЕООД е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Чрез тази Политика за защита на личните данни ние бихме искали да направим достъпно естеството, обхвата и целите за които използваме, събираме и обработваме личните данни.

Освен това, тази Политика за защита на личните данни има за цел и да информира субектите на данни за техните права.

Какво означава „лични данни“ и „обработване на лични данни“?

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността, като например име, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ и др.), данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, и др., както и всяка информация, отнасяща се до вече идентифицирано лице. Отделни данни, които сами по себе си не представляват лични данни, когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Основания за обработване на лични данни

 1. За изпълнение на правни и регулаторни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, данни за изготвяне на абонатните сметки и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд,  както и за удостоверяване на възраст.

2. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме личните Ви данни, за да предоставяме услугите, които сте заявили и които използвате на brand-network.me.

Обработката се извършва с цел:

 •   установяване на самоличността на потребителя/абоната;
 •   управление и изпълнение на заявките за услуги и предоставяне на съответните услуги;
 •   изготвяне на предложение предоставяне на услуги;
 •   извършване на обработка при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 •   изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате на brand-network.me;
 •   осигуряване на техническото обслужване на мрежата ни, с оглед предоставяне на качествени услуги;
 •   всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставяните услуги;
 •   уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 •   анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходящи предложения и препоръки за услуги или съдържание;
 •   да защитим и осигурим сигурността и цялостта на brand-network.me, на Вас и на нашите служители;
 •   да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 •   да оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;
 •   проучване и анализиране на клиентско потребление на brand-network.me и нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.

3. С оглед на нашите легитимни интереси

Ние изпозлваме данните ви за идентификация, за изготвяне на абонатните сметки с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ на данните Ви с цел да адаптираме предлаганите услуги към Вашите предпочитания и интереси и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват нуждите Ви в още по-пълна степен.

Такива са например подготовката и съхранението на статистическа информация и справки, за да развием и усъвършенстваме предлаганите от нас услуги и да подобрим клиентското изживяване на  brand-network.me.

4. След дадено от Вас съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас. Например такова съгласие бихте могли да дадете  за абонамент за бюлетина на brand-network.me.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на brand-network.me. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, “Би Фриймплои” ЕООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.  „Би Фриймплои“ ЕООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, отчетност, цялостност, поверителност, ограничение на съхранението при наличие на законови изисквания за това, както и обработване на данните в обем, необходим за изпълнение на конкретна, законоустановена цел.

Предаване на лични данни извън ЕИП

В някои случаи ние можем да трансферираме Вашите данни в друга държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство при спазването на всички изисквания за защитата на тези данни и при имплементирането на договорни клаузи за защита с получаващата страна.

Предаване на данни извън Европейското икономическо пространство може да се осъществява единствено когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните или при прилагането на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за осигуряване защитата на личните данни.

Срокове на  съхранение на лични данни

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определен период от време съгласно:

 • периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;
 • друг период по отношение на нашите оперативни изисквания, с оглед защитата на законните ни права и интереси:

Личните данни по договорите с клиентите ни се съхраняват за период от 10 години след края на договорното правоотношение или в друг определен от законодателството срок.

Счетоводната документация се съхранява за срок от 10 години, в изпълнение на законовите изисквания.

Споделяне на лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим услугите, които Ви предлагаме, да покриват Вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лицата, обработващи лични данни от името на “Би Фриймплои” ЕООД са

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане и поддържане на brand-network.me;
 • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба,  счетоводни или други финансови дейности на “Би Фриймплои” ЕООД;
 • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни

Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате определени права по отношение на личните Ви данни, както следва:

 • На достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни, и копие от тези лични данни.
 • На поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени.
 • На изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона, освен ако дружеството не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които вземат превес пред интересите на субектите на данните, или за установяването, упражняването и защитата на законните права и интереси на дружеството.
 • На ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона.
 • На възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.
 • На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право по всяко време да го оттеглите.
 • На преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да адресирате за възникнали нарушения на правата Ви до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518 или до компетентният за това съд.

Допълнително Ви съветваме да се запознаете и с Политиката за бисквитките/линк/.

Ние си запазваме правото периодично да изменяме тази Политика за защита на личните данни по наша преценка. Това изменение ще бъде обявено на brand-network.me. Ако не приемате измененията, трябва да ни информирате като ни изпратите имейл на адрес privacy@brand-network.me. Ако не получим такъв имейл в срок до три (3) работни дни от обявяването на измененията в Политиката за за защита на личните данни на brand-network.me, ще се счита, че приемате всички изменения.

За повече информация относно политиката по защита личните данни на brand-network.me, сигнали, предложения и други въпроси, можете да се свържете с “Би Фриймплои” ЕООД на е-мейл privacy@brand-network.me.

Тази политика е осъвременена за последен път на 18.12.2020 г.

Информация за нас

Онлайн платформата brand-network.me е собственост на и се администрира от „Би Фриймплои“ ЕООД, ЕИК: 205396947, гр. София, 1309, жк Св.Троица, ул. Зайчар, бл.335, официален уебсайт www.brand-network.me.

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за “Би Фриймплои” ЕООД. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни мерки за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в “Би Фриймплои” ЕООД е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Чрез тази Политика за защита на личните данни ние бихме искали да направим достъпно естеството, обхвата и целите за които използваме, събираме и обработваме личните данни.

Освен това, тази Политика за защита на личните данни има за цел и да информира субектите на данни за техните права.

Какво означава „лични данни“ и „обработване на лични данни“?

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността, като например име, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ и др.), данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, и др., както и всяка информация, отнасяща се до вече идентифицирано лице. Отделни данни, които сами по себе си не представляват лични данни, когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Основания за обработване на лични данни

 1. За изпълнение на правни и регулаторни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, данни за изготвяне на абонатните сметки и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд,  както и за удостоверяване на възраст.

2. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме личните Ви данни, за да предоставяме услугите, които сте заявили и които използвате на brand-network.me.

Обработката се извършва с цел:

 •   установяване на самоличността на потребителя/абоната;
 •   управление и изпълнение на заявките за услуги и предоставяне на съответните услуги;
 •   изготвяне на предложение предоставяне на услуги;
 •   извършване на обработка при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 •   изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате на brand-network.me;
 •   осигуряване на техническото обслужване на мрежата ни, с оглед предоставяне на качествени услуги;
 •   всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставяните услуги;
 •   уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 •   анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходящи предложения и препоръки за услуги или съдържание;
 •   да защитим и осигурим сигурността и цялостта на brand-network.me, на Вас и на нашите служители;
 •   да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 •   да оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;
 •   проучване и анализиране на клиентско потребление на brand-network.me и нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.

3. С оглед на нашите легитимни интереси

Ние изпозлваме данните ви за идентификация, за изготвяне на абонатните сметки с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ на данните Ви с цел да адаптираме предлаганите услуги към Вашите предпочитания и интереси и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват нуждите Ви в още по-пълна степен.

Такива са например подготовката и съхранението на статистическа информация и справки, за да развием и усъвършенстваме предлаганите от нас услуги и да подобрим клиентското изживяване на  brand-network.me.

4. След дадено от Вас съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас. Например такова съгласие бихте могли да дадете  за абонамент за бюлетина на brand-network.me.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на brand-network.me. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, “Би Фриймплои” ЕООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.  „Би Фриймплои“ ЕООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, отчетност, цялостност, поверителност, ограничение на съхранението при наличие на законови изисквания за това, както и обработване на данните в обем, необходим за изпълнение на конкретна, законоустановена цел.

Предаване на лични данни извън ЕИП

В някои случаи ние можем да трансферираме Вашите данни в друга държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство при спазването на всички изисквания за защитата на тези данни и при имплементирането на договорни клаузи за защита с получаващата страна.

Предаване на данни извън Европейското икономическо пространство може да се осъществява единствено когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните или при прилагането на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за осигуряване защитата на личните данни.

Срокове на  съхранение на лични данни

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определен период от време съгласно:

 • периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;
 • друг период по отношение на нашите оперативни изисквания, с оглед защитата на законните ни права и интереси:

Личните данни по договорите с клиентите ни се съхраняват за период от 10 години след края на договорното правоотношение или в друг определен от законодателството срок.

Счетоводната документация се съхранява за срок от 10 години, в изпълнение на законовите изисквания.

Споделяне на лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим услугите, които Ви предлагаме, да покриват Вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лицата, обработващи лични данни от името на “Би Фриймплои” ЕООД са

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане и поддържане на brand-network.me;
 • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба,  счетоводни или други финансови дейности на “Би Фриймплои” ЕООД;
 • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни

Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате определени права по отношение на личните Ви данни, както следва:

 • На достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни, и копие от тези лични данни.
 • На поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени.
 • На изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона, освен ако дружеството не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които вземат превес пред интересите на субектите на данните, или за установяването, упражняването и защитата на законните права и интереси на дружеството.
 • На ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона.
 • На възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.
 • На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право по всяко време да го оттеглите.
 • На преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да адресирате за възникнали нарушения на правата Ви до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518 или до компетентният за това съд.

Допълнително Ви съветваме да се запознаете и с Политиката за бисквитките/линк/.

Ние си запазваме правото периодично да изменяме тази Политика за защита на личните данни по наша преценка. Това изменение ще бъде обявено на brand-network.me. Ако не приемате измененията, трябва да ни информирате като ни изпратите имейл на адрес privacy@brand-network.me. Ако не получим такъв имейл в срок до три (3) работни дни от обявяването на измененията в Политиката за за защита на личните данни на brand-network.me, ще се счита, че приемате всички изменения.

За повече информация относно политиката по защита личните данни на brand-network.me, сигнали, предложения и други въпроси, можете да се свържете с “Би Фриймплои” ЕООД на е-мейл privacy@brand-network.me.

Тази политика е осъвременена за последен път на 18.12.2020 г.