Ролите в екипа може да са свързани от една страна с типа дейност, която трябва да се свърши и с квалификацията на всеки, както и с характера от друга страна и типичното за човека поведение. От значение е да познаваш същностните белези на хората в тима, за да можеш да ги напаснеш със съответстващата им функция. Това би довело до висока ефективност и продуктивност. Освен това, ако всяка “жаба” си е намерила “гьола”, то вътрешната мотивираност ще се превърне в движеща сила за резултатите на организацията. 

Има четири основни типа роли, в които имаш възможност да огледаш хората в екипа. 

  1. Лидерът – Това е човекът, който задава визията на екипа по отношение на обема и типа работа. Той има и мотивираща функция – когато хората са обезсърчени, да ги надъхва за дейност, а когато възникнат личностни или професионални казуси, е обективен арбитър. Лидерът установява правилата на работа в групата, отношенията един към друг в бизнес средата, типа комуникация с останалите екипи. Ролята е свързана и със задаването на конкретни цели, с начертаването на път, за да бъдат постигнати, с организирането на постоянна обратна връзка за развитието на процеса. В същото време, лидерът е и образът на целия тим, той е движещият дух и активната енергия, изобразяваща екипа. 
  2. Фасилитатор – Обикновено това е човек, който няма официални ръководни правомощия. Той обаче помага на екипа във вземането на решения. Фасилитаторът помага на тима да разбере целите и го подкрепя в постигне на целта. По този начин ролята улеснява всички в достигането на заложения резултат. Възможно е при някои компании ролята на фасилитатор и тази на лидер да се покриват от един и същи човек. 
  3. Коуч – Коучингът е индивидуално обучение и ако имаш проблем с хората в тима, който не можеш да разрешиш, ако има сериозна причина за липсата на екипни действия, коучът е подходящият за разплитане на възела човек. Това отново може и да е ръководителят на тима. Гледай на тази роля като на подкрепяща. GROW коучинг моделът ще ти помогне да разбереш по-добре концепцията. Тук G е целта (goal), R е за реалност (reality), O са препятствията (obstacles) и W е пътят напред (way forward). Тоест, моделът изисква да си наясно с:

# Каква е целта? Какво е първото нещо, което тимът да постигне?

# Каква е настоящата реалност? Къде е екипът ти днес? ю

# Какви са предизвикателствата пред този екип?

# Как тези конкретни пречки да бъдат отстранени?

   4. Членове – Те участват в цялата дейност на екипа, правят всичко – директно възложено или инициирано и съгласувано – за постигане целите на екипа, активни са в брейнсторминги, генерират идеи. Ролята е изключително творческа. От тях идва ритъмът на организацията, те са нейното сърце. Дали енергията на предложенията ще бъде овладяна и проектите – развити ефективно, зависи от останалите три роли. 

https://unsplash.com/

Неминуемо, в процеса на работа, някой от хората може да стане естествен лидер, а фасилитаторът, например, да даде гениална идея, въпреки че не е в качеството си на член. Разделението не е нужно да бъде крайно формално. За да бъде ефективен един екип, всички в него трябва да виждат целта. Нека тя не е просто стойност, число, нереална мечта, а символичен връх. В зависимост от функцията ти в екипа, осигури екипировката за покоряването му, подавай вода на изкачващите се, грижи се за емоционалния им работен баланс, или предлагай по-лесни пътечки.

Чети още:

Kanban срещу Scrum

Инструменти за управление на идеи – втора част