Общи условия

Споразумение между потребител и „Би Фриймплои“ ЕООД (наричано по-нататък „Споразумение“)

Последно обновяване: 1 март 2021

Онлайн платформата, наричана по-нататък още и brand-network.me, е собственост на и се администрира от „Би Фриймплои“ ЕООД („Дружеството“). Настоящите Общи условия представляват споразумение между потребителя и Дружеството относно условията, при които Дружеството чрез brand-network.me предлага информацият, софтуера, продуктите и услугите, предоставени на или чрез brand-network.me.

Съгласие с общите условия

Услугите, достъпни на brand-network.me, се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

При несъгласие с тези условия или ненавършени 18 години на потребителя (ако той е физическо лице), brand-network.me не може да бъде използвана.

I. Информация за доставчика на услуги

brand-network.me се състои от множество страници, чийто собственик и администратор е “Би Фриймплои” ЕООД, ЕИК: 205396947, гр. София, 1309, жк Св.Троица, ул. Зайчар, бл.335 телефон: 0888 244 178, email: contact@brand-network.me.

II. Дефиниции

2.1. „Абонат“ – всеки потребител, закупил абонамент за достъп до brand-network.me с един от трите вида платено членство.

2.2. “Документи” – всички генерирани на brand-network.me документи, които могат да бъдат следствие от използването на Ключове или на Зони за конкурси и могат да бъдат използвани в помощ на бранд, маркетинг и комуникационните задачи от потребителите на brand-network.me по тяхно усмотрение.

2.3. “Допълнителни материали” са всички материали извън стандартно изискваните за ползване на brand-network.me, които потребителят създава и предоставя в директна комуникация на brand-network.me. Такива могат да бъдат например въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка, както и всякаква друга информация по повод услугите, предоставяни на brand-network.me.

2.4. “Доставчик”, “доставчик на услуги” означава потребител, който е регистриран в brand-network.me като тип профил ‘доставчик’, който дава възможност за използване на услугите на brand-network.me от името на бранд (брандове), с който (които) клиентът има права да оперира, както и посредством участие на Доставчика като организация или физическо лице, което предоставя услуги и може да участва при конкурси в зоната за конкурси, инициирани от клиентите. Доставчикът носи цялата отговорност във връзка с използването на съответния бранд (брандове) на brand-network.me и Дружеството не носи отговорност за това.

2.5. „Дружество“ означава “Би Фриймплои” ЕООД, ЕИК: 205396947

2.6. “Зона за конкурси” – обособена част от brand-network.me, която подпомага провеждането на конкурси за бранд, маркетинг и комуникационни задачи, улеснявайки комуникацията между клиенти и доставчици на услуги. Тя се заплаща по ценова листа, публикувана на brand-network.me/bg/pricing за една календарна година (с ДДС).

2.7.  “Използване” на brand-network.me означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки brand-network.me, потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Това включва и секциите Ограничаване на отговорността и Спорове. И двете секции касаят правата на потребителя.

2.8. “Клиент” означава потребител, който е регистриран в brand-network.me като тип профил ‘клиент’, който дава възможност за използване на услугите на brand-network.me от името на бранд (брандове), с който (които) клиентът има права да оперира, както и да бъде използвана зоната за конкурси за задаване на задания и получаване на интерес и предложения от страна на доставчиците на услуги. Клиентът носи цялата отговорност във връзка с използването на съответния бранд (брандове) на brand-network.me и Дружеството не носи отговорност за това.

2.9. “Ключове” са всички автоматизирани инструменти на brand-network.me, които се използват в помощ на бранд, маркетинг и комуникационните задачи от потребителите на brand-network.me. При заплащането на абонамент за достъп до платформата (един от трите вида платено членство), потребителят придобива статут и на абонат за всички достъпни на brand-network.me Ключове.

2.10. „Онлайн платформа“, “Онлайн платформа brand-network.me“ или „brand-network.me“ означава домейн (интернет адрес) https://www.brand-network.me.

2.11. „Потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва brand-network.me по какъвто и да е начин, включително, но не само, като я разглежда, като създава собствен профил чрез регистрация, използва услуги и извършва всякакви други действия, свързани с това. Потребителят може срещу абонамент да бъде регистриран като клиент, като доставчик на услуги или и като двете. Безплатно всеки потребител след създаване на профил (Посещаващ) има право на достъп до 4 бр. публикации в блог-секцията на brand-netwrok.me.

2.12. „Профил“ означава част в brand-network.me, съставена от име, електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на потребителя да използва услугите на brand-network.me и която съдържа информация за потребителя, предоставена от последния при регистрацията му чрез brand-network.me, както и историята на услугите му.

III. Услуги
3.1. „Би Фриймплои“ ЕООД предлага на brand-network.me платени услуги. Използването на всяка от услугите изисква онлайн регистрация (виж секция Онлайн регистрация). Достъпът до тези услуги се разрешава след идентификационна процедура и представяне на парола от потребителя, както и след заплащане на избраното членство.

3.2. Услугите, достъпни чрез brand-network.me, позволяват, от една страна, използването на софтуерни решения, разработени от компанията, за самостоятелно генериране на документи съобразно предварително подготвен алгоритъм. По този начин на абонантите се предоставя възможност за учене чрез правене, обвързвайки теоретичните познания с реално приложение на практика. От друга страна, посредством други услуги, се получава съдействие при свързване между различни видове потребители, повишавайки същевременно нивото на професионализъм на цялата професионална област. brand-network.me позволява регистрация с един от три вида потребителски профили – като клиент, като доставчик на услуги или като двете.

3.3. Генерирането на документи се извършва чрез специализиран софтуер. Софтуерът обработва предоставената от потребителя информация в електронен формуляр, свързан с услугата, за да състави и съхрани на сървъра на brand-network.me съответният документ, създаден спрямо индивидуалните настройки и получена информация от потребителя. Всеки документ е достъпен в личния профил на потребителя в brand-network.me. Съдържанието на документите не се изготвя от маркетингов или комуникационен експерт и не се преглежда или проверява от такъв.

Условията за ползването на различните услуги, които не се изчерпват с генерирането на индивидуализирани документи, както и тяхната цена и способите за плащане са описани в отделна секция на brand-network.me. Ако друго не е указано в информацията за съответната услуга, платените услуги на brand-network.me се предоставят след авансово заплащане на цената.

3.4. Услугата “Зона за конкурси” позволява изпращане на запитвания за участие в конкурси за маркетингови или комуникационни дейности, съответно заявяване на интерес за участие в тези. Тази услуга се използва като част от платения абонамент за платформата – в съответствие с актуалните цени, публикувани в секцията Цени на brand-network.me. Таксата е за една календарна година, считано от датата на получаване на плащането за членството. 

brand-network.me не участва директно или индиректно в избора на участници в тези конкурси – всяко запитване и всеки интерес за участие в конкурси се управлява само от съответния потребител. Всеки потребител, регистриран като клиент, има право да създава запитвания за конкурси и да определя до кои доставчици на услуги да бъдат изпратени пълни описания на запитванията, съответно кои доставчици на услуги да бъдат допуснати до конкурса. Всеки потребител, регистриран като доставчик на услуги, има право да получава информация за запитвания от клиенти и да заявява обвързващо желание за участие в обявения конкурс, съответно да получи след одобрение от клиента пълното описание на запитването. Всеки потребител сам решава дали да участва в този процес, кога и за какви запитвания да участва и дали и колко често (спрямо предоставените от brand-network.me опции за избор) да получава информация за конкурси.

„Би Фриймплои“ ЕООД не е страна в отношенията клиент-доставчик на услуги и не следи водената между тях кореспонденция. „Би Фриймплои“ ЕООД, не участва в преговорите за сътрудничество между клиент и доставчик на услуги и няма отношение към потенциално дължим хонорар за извършени услуги.

3.5. Използването на услугата “Зона за конкурси” не води до сключване на договор за предоставяне на маркетингови или комуникационни услуги. При желание да бъде използвана маркетингова или комуникационна услуга от съответния доставчик на услуги, потребителят, регистриран като клиент, има задължението да сключи договор с избрания от него доставчик на услуги. brand-network.me не е страна по договора и не участва в неговото сключване или изпълнение.

3.6. brand-network.me не е страна в отношенията между клиента и доставчика на услуги. С приемането на настоящите общи условия потребителят се съгласява, че в нито един момент няма да търси отговорност на brand-network.me за отношенията си с другите потребители на brand-network.me, с които е влязъл в контакт посредством използването на услугите на brand-network.me.

3.7. Използването на наличните на brand-network.me Ключове е част от предоставените услуги в рамките на абонамента за платформата съгласно публикуваните на страница Цени условия. То представлява използване на съответната услуга при условията, описани в съответната секция на конкретния продукт или услуга на brand-network.me и по отношение на което потребителите сключват настоящото Споразумение с “Би Фриймплои” ЕООД.

3.8.  Срокът на действие на Споразумението за абонамент изтича с изтичане на закупения годишен абонамент за достъп до brand-network.me. След изтичане на срока на абонамент, същият може  да бъде подновен единствено с нова поръчка, т.е. не се подновява автоматично, освен ако потребителят изрично не е избрал тази опция при настройките за плащане.

3.9. Всеки абонат се задължава да използва Ключовете и достъпа до brand-network.me единствено за свои лични нужди и да не предоставя своите данни за достъп, пароли и други на трети лица с цел същите да се възползват от услугата.

3.10. Абонаментът за Ключове не представлява договор за абонаментно маркетингово или комуникационно обслужване.

IV. Онлайн регистрация

4.1. За използване на услугите, предлагани от brand-network.me, е необходима регистрация като потребител. Процедурата по онлайн регистрация изисква предоставянето на име, личен e-mail адрес и избор на парола, с която потребителят се идентифицира като такъв. По желание могат да бъдат попълнени и допълнителни полета като такива с области на отговорност или съответно предлагани услуги, други данни за контакт, кратко представяне на потребителя.

4.2. С предоставянето на посочените данни потребителят декларира, че същите са актуални.

4.3. Името е средството, с което потребителят се идентифицира в brand-network.me, а паролата на потребителя е достъпна само за него. В случай че потребителят забрави или желае да промени паролата си, brand-network.me осигурява тази възможност.

4.4. Данните, които потребителят предоставя в хода на процедурата по регистрация, ще бъдат използвани само за предоставяне на персонифицирани услуги и контакт в случай на нужда. Повече информация може да бъде намерена в Политиката за защита на личните данни.

V. Общи положения

5.1. При използване на услугите, предлагани на brand-network.me, потребителят сключва Споразумение с “Би Фриймплои” ЕООД, съдържанието на което се определя от настоящите Общи условия. За платените услуги Споразумението се счита сключено в момента на тяхното заявяване.

5.2.  Използването на brand-network.me не създава отношение маркетингов консултант-клиент между brand-network.me (или служител) и потребителя. Във връзка с какъвто и да е маркетингов или комуникационен въпрос или казус, чието разрешаване се търси чрез създаването на документ, използването на Ключ или на Зоната за конкурси на brand-network.me, всеки потребител сам представлява себе си и носи отговорност за решенията, взети при конкретния въпрос или казус.

5.3. brand-network.me не цели да бъде и не е аналог на маркетингова или комуникационна агенция.

5.4. Ако поради някаква причина е образувано правоотношение между потребителя и служител на “Би Фриймплои” ЕООД – в това правоотношение не участва “Би Фриймплои” ЕООД.

5.5. Информацията на brand-network.me не представлява маркетингов или комуникационен съвет / консултация. Ето защо не следва да се третира като такъв/такава.

5.6. Не е възможно обобщена бранд, маркетингова или комуникационна информация или инструмент като brand-network.me да покрие всички възможни хипотези в управлението на бранд, маркетинг и комуникационните политики на всеки потребител. Ето защо при нужда от консултация за конкретен маркетингови или комуникационен казус / проблем, е препоръчително да се потърси връзка с консултант или агенция.

5.7.  “Би Фриймплои” ЕООД не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на brand-network.me или който и да е сайт, водещ до brand-network.me. Специално внимание обръщаме на следните три случая:

  1. вреди в следствие на това, че сайтът не работи (офлайн);  
  2. вреди в следствие на грешки или неточности в съдържанието на сайта, вкл. при използване на алгоритмите на ключовете,
  3. вреди, в следствие на отношения между потребители, възникнали като следствие от използване на услугата “Зона за конкурси”.

5.8. Потребителят поема рисковете от използването на  brand-network.me.

VI. Цени и начин на плащане

6.1. На страница Цени на brand-network.me са посочени конкретни цени за всяка от услугите.

6.2. brand-network.me приема плащания по следните начини:

1) по банков път чрез превод по сметката ни;

2) с кредитна / дебитна карта през системата на Stripe (www.stripe.com);

6.3. За платените услуги на brand-network.me се дължи плащане съгласно посоченото в описанието на посочената услуга. За всички услуги, предлагани на brand-network.me, се дължи авансово плащане на цената.

VII. Право на отказ

7.1. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочвате причини за това, в срок от 14 (четиринадесет) дни.

7.2. Срокът за отказ от 14 (четиринадесет) дни се счита от датата на сключване на договора за предоставяне на услуги.

7.3. В случай, че потребителят желае да се откаже от договора, може да заяви това своя желание като не заплати абонамента за услуги след 14-дневния пробен срок или като изпрати своя недвусмисления отказ от договора, посочвайки името си, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл на contact@brand-network.me.

7.4. За да бъде счетено, че потребителят се е отказал от договора, е необходимо да е изпратил съобщението си за отказ преди изтичането на 14-дневния срок за отказ от договора.

7.5. Ако потребителят е пожелал предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ от договора, той или тя се задължава да заплати всички услуги, ползвани до момента на отказа или сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който потребителят е уведомил, че упражнява правото си на отказ от договора, спрямо общата сума по него.

VIII. Промени и допълнения

8.1. “Би Фриймплои” ЕООД си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване на brand-network.me, както и в Политиката за бисквитките и Политиката за защита на личните данни. “Би Фриймплои” ЕООД ще изпрати съобщение на потребителя чрез имейл за промяната, в случай че използва услугите на сайта, достъпни след регистрация. Промените влизат в сила веднага, а в случай, че потребителят не ги приеме, може да преустанови използването на brand-network.me. Ако потребителят не се противопостави на промените в Общите условия и продължи да използва brand-network.me, се предполага, че той е приел промените.

8.2. Ако потребителят използва услугите на brand-network.me, които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия ще влезе в сила спрямо потребителя без изрично уведомление.

IX. Линкове към други сайтове

9.1. Този сайт, както и съдържанието в секция “Блог”, съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за удобство на потребителя и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да му бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че „Би Фриймплои“ ЕООД спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че „Би Фриймплои“ ЕООД е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

9.2. “Би Фриймплои” ЕООД не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват взаимоотношенията на потребителя със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да бъдат проверени условията за използване на свързаните сайтовe.

X. Забранено за незаконни цели

10.1. Като условие за използване на brand-network.me, потребителят декларира пред “Би Фриймплои” ЕООД, че няма да използва brand-network.me в който и да е от случаите по-долу:

1) за незаконни цели, включително но не само за пране на пари, трафик на хора, подпомагане на терористични организации;

2) за цели, забранени от настоящите общи условия;

3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на brand-network.me;

4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на brand-network.me от друго лице.

10.2. Всички документи, формуляри, статии и цялото съдържание на сайта brand-network.me са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на brand-network.me не дава право на потребителя да продава и/или препродава съдържанието на сайта brand-network.me без изрично допълнително споразумение за това.

XI. Предоставяне на материали извън създаваните от потребителя документи

11.1. „Би Фриймплои“ ЕООД не твърди, че притежава каквито и да е документи, създадени от потребителя на и чрез brand-network.me; или качени в профила на потребителя. „Би Фриймплои“ ЕООД не редактира нито един от тези документи. Потребителят следва да позволи на brand-network.me (включително трети лица, партньори) да използва документите му във връзка с предоставяните услуги.

11.2. В случай, че потребителят предостави данни и информация (наричани “Допълнителни материали”), извън необходимата информация за предоставяне на съответната услуга, – brand-network.me ще има право да ги ползва за всяка цел – комерсиална или друга, без каквото и да е предупреждение или компенсация към потребителя. brand-network.me не е задължен да публикува каквито и да е Допълнителни материали, предоставени от потребителя.

11.3. „Би Фриймплои“ ЕООД може да премахне по всяко време част или всички предоставени Допълнителни материали.

11.4. Дефиниция на “допълнителни материали” може да бъде намерена в раздел дефиниции.

XII. Прекратяване / ограничаване на достъп

12.1. “Би Фриймплои” ЕООД си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта brand-network.me и предоставяните услуги.

12.2 „Би Фриймплои“ ЕООД си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Потребителят се съгласява, че „Би Фриймплои“ ЕООД няма да носи отговорност към потребителя или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

XIII. Ограничаване на отговорността

13.1. Информацията, софтуерът, продуктите и услугите, достъпни чрез brand-network.me може да съдържат неточности и технически грешки. „Би Фриймплои“ ЕООД и/или неговите доставчици може периодично и по всяко време да правят подобрения и промени в brand-network.me. Информация, получена чрез brand-network.me не следва да бъде аргумент за лични, медицински, правни и/или финансови решения. Потребителят следва да се консултира с подходящ специалист, за да получи съдействие за своята конкретна (специфична) ситуация.

13.2. ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ГРАФИКИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ МАКСИМАЛНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЪГ:АСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. (“Би Фриймплои” ЕООД) и неговите доставчици не носят отговорност за коректността, надеждността и достъпността на информация, софтуер, продукти, услуги и графики, съдържащи се на сайта brand-network.me по какъвто и да е повод.

ЕТО ЗАЩО brand-network.me (“Би Фриймплои” ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ИМУЩЕСТВЕНА И/ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕОПИСАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

13.3. brand-network.me (“Би Фриймплои” ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ НА ДОГОВОРНО ИЛИ ДЕЛИКТНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени, хипотези:

– прекратен достъп, загуба на информация и данни, печалба, по повод използването на brand-network.me;

– забава или невъзможност за употреба на brand-network.me или други услуги, чрез сайта;

– невъзможността за предоставяне на услуги;

– каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и графики, доставяни на и чрез brand-network.me;

– отношения между потребителите, които са се свързали чрез brand-network.me за предоставянето на дадена услуга.

13.4. Ако потребителят не е доволен от който и да е от елементите на сайта brand-network.me (който и да е продукт или услуга) или не е съгласен с клауза/и от настоящите Общи условия, следва да прекрати използването на brand-network.me.

Важно:  максималната отговорност на “Би Фриймплои” ЕООД се ограничава до размера на цените, заплатени за използване на услугите на brand-network.me.

XIV. Освобождаване от отговорност

14.1. Потребителят се съгласява да освободи от отговорност brand-network.me (“Би Фриймплои” ЕООД) и неговите управители и служители, без значение от загубите, вредите, разходите, правата, исковете, предявени от трето лице, свързани с употреба от страна на потребителя на Документите, Ключовете, Зоната за конкурси и Допълнителните материали, нарушение от негова страна на настоящите Общи условия и/или на каквито и да е други права.

XV. Спорове

15.1. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд според българското законодателство.

XVI. Интелектуална собственост

16.1. Услугите и цялото съдържание на brand-network.me са защитени с авторски права. © 2020 “Би Фриймплои” ЕООД. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от “Би Фриймплои” ЕООД, потребителят се съгласява да не преправя, копира, фреймва, скрейпва, наема, лицензира, продава, дистрибутира съдържание или части от съдържание на brand-network.me.

16.2. Изключение: горното правило не се прилага за собствени Документи или Допълнителни материали на потребителя, които той законно качва на brand-network.me.

16.3. Във връзка с употребата от страна на потребителя на brand-network.me, потребителят се съгласява да не използва каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.). Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена.

16.4. Технологията и софтуерът, които обслужват brand-network.me, са собственост на “Би Фриймплои” ЕООД, партньори или доставчици. Потребителят се съгласява да не копира, променя, създава или да се опитва да придобие какъвто и да е код (source code), нито да продава, лицензира или да прехвърля по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица, остава собственост на “Би Фриймплои” ЕООД.

XVII. Общи разпоредби

17.1. Потребителят приема и се съгласява, че по никакъв начин между него и „Би Фриймплои“ ЕООД не възниква правоотношение като обслужваща агенция.

17.2. Ако някоя клауза или част от настоящите Общи условия е невалидна, то това не влече невалидност на Общите условия в цялост. Невалидната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

17.3. Освен в изрично посочените в Общите условия случаи, Общите условия уреждат всички правоотношения между потребител и „Би Фриймплои“ ЕООД по повод използването на brand-network.me. Общите условия има предимство пред всички предишни комуникации и оферти между двете страни (потребител и „Би Фриймплои“ ЕООД) – електронни, устни и писмени.

17.4. Това Споразумение се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

17.5. Потребителят не може да прехвърля на трето лице каквито и да е права, произтичащи за потребителя от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на brand-network.me. Правата на Дружеството във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице.

17.6. Всички права, които не са изрично предоставени от Общите условия на други лица, остават права на „Би Фриймплои“ ЕООД.

17.7. brand-network.me може официално да комуникира с потребителя с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на „Би Фриймплои“ ЕООД и т.н.

17.8. Принтирана версия на настоящите Общи условия или каквото и да е съобщение в електронна форма следва да е с еднаква правна тежест с писмени документи в съдебни и извънсъдебни спорове по повод на Общите условия. Всички страни приемат и се съгласяват с тези Общи условия.

17.9. При въпроси, за коментари и предложения, потребителят може да се свърже с „Би Фриймплои“ ЕООД на contact@brand-network.me, за да съобщи за каквото и да е нарушение на настоящите Общи условия или да отправи каквито и да е въпроси във връзка с Общите условия или услугите.